دکتر اردشیر کیانی ماسوله

دکتر اردشیر کیانی ماسوله

سوابق علمي و پژوهشي دکتر اردشیر کیانی ماسوله

 1. مقاله ویژگیهای شخصیتي و رعایت اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان شناسان – فصلنامه اندیشه و رفتار شماره 8 سال1387
 2. مقاله مؤلفه های مرتبط با اخلاق حرفه ای مشاوران و روان شناسان – فصلنامه تازه های مشاوره - جلد 9شماره 35 سال 1389
 3. مقاله ساخت واعتبار یابي مقیاس اخلاق حرفه ای مشاوران وروان شناسان – فصلنامه پژوهشهای مشاوره جلد 13 شماره 49 سال 1393
 4. مقاله فراترکیب عوامل استحکام بخش و خطر ساز ازدواج در دهه اخیر در ایران –فصلنامه پژوهش های مشاوره 1398
 5. مقاله شناسایي عوامل خطر ساز پایداری ازدواج در فرهنگ ایراني – مجله خانواده وبهداشت -1399
 6. مقاله شناسایي عوامل استحکام بخش ازدواج در فرهنگ ایراني- فصلنامه علمي ،پژوهشي وزارت ورزش وجوانان(شهریور 1401)

سوابق تاليفي(کتاب) دکتر اردشیر کیانی

 1. کیاني ،اردشیر(1385)چهل حدیث تربیتي . تهران : انتشارات پیام آزادی
 2. کیاني ،اردشیر(1387)برنامه ریزی تحصیلي. تهران : انتشارات ورای دانش/ بیش از18چاپ
 3. کیاني ،اردشیر(1389)مهارت های تحصیلي. تهران : انتشارات ورای دانش /چاپ هفتم
 4. کیاني ،اردشیر(1390)اخلاق حرفه ای مشاوران و روان شناسان. تهران : انتشارات ورای دانش/چاپ پنجم
 5. کیاني ،اردشیر(1395)فوت وفن امتحان تهران : انتشارات اوستای پارسیان
 6. کیاني ،اردشیر وهمکاران(1395 )راهبردهای یاددهي ویادگیری. تهران : انتشارات اوستای پارسیان
 7. کیاني ،اردشیر(1395 )تعلیم وتربیت کودکان محروم از پدر. تهران : انتشارات اوستای پارسیان

سوابق شغلي دکتر اردشیر کیانی

 1. مدیر و موسس مرکز تخصصي مشاوره ازدواج وخانواده بادریافت مجوز از سازمان نظام روان شناسي ومشاوره و سازمان ملي جوانان از سال 1382 تاکنون
 2. مشاور و روان شناس دانشکده نفت تهران از سال 1390 تاکنون
 3. مدرس رسمي دوره ها وآموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان کشور از سال 1384 تاکنون
 4. مدرس رسمي آموزش خانواده آموزش وپرورش شهر تهران ازسال 1376 تاکنون
 5. مشاوررسمي مدارس و دبیرستان های تهران از جمله دبیرستان ماندگار البرز و دبیرستانهای سمپاد و نمونه از سال 1375
 6. مشاور رسمي مراکز مشاوره خانواده شهر تهران ومرکز مشاوره توحید(اداره کل شهر تهران) 1394
 7. مدرس طرح شهاب در مناطق آموزش وپرورش شهر تهران ودانشگاه فرهنگیان 1394
 8. معاون اجرایي مدیر کل طرحهای ویژه سازمان ملي جوانان در سال 1379
 9. مدیراجرایي چهارمین همایش ملي سازماندهي خدمات روان شناسي ومشاوره در سال 1382
 10. دبیرستاد اوقات فراغت جوانان در کشور در سال 1382
 11. کارشناس دبیرخانه شورای هماهنگي مراکزخدمات مشاوره ای کشوربه در سال 1378 (مدت 4سال)
 12. امین اموال سازمان ملي جوانان در سال 1380
 13. کارشناس نظارت وارزشیابي وبازرسي اداره کل آموزش وپرورش تهران در سال ( 1374به مدت 4سال)
 14. کارشناس نظارت وارزشیابي وبازرسي اداره آموزش وپرورش منطقه 6تهران ( 1380به مدت 2سال)
 15. کارشناس نظارت وارزشیابي ازعملکرد مراکز مشاوره ای دارای مجوز از سازمان ملي جوانان ازسال(1380به مدت 4سال)
 16. بازرس سازمان نظام روان شناسي ومشاوره کشور در سال 1392
 17. مسئول واحد فرهنگي جامعه تعلیمات اسلامي وبنیاد فرهنگي کوثر ازسال 1368به مدت 4سال
 18. عضو (روان شناس) کمیته انتصابات مدیران مدارس آموزش وپرورش از سال 96 تاکنون

سوابق علمي و فرهنگي و اجتماعي دکتر اردشیر کیانی

 • عضویت در بسیج مستضعفان از سال 1360 تا سال 1378
 • 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهههای مختلف دفاع مقدس از 1365تا پایان جنگ تحمیلي
 • مدرس نمونه خانواده ،آموزش وپرورش شهر تهران در سال 1374
 • عضو تیم مصاحبه کننده مدرسان آموزش خانواده شهرتهران درسالهای درسال 1380و1379
 • مشارکت در تدوین برنامه عمل ارتقاء مشارکت جوانان در سال 1382
 • عضو هیات داوری ارزیابي دستاوردهای مراکز مشاوره درچهارمین همایش ملي درسال1382
 • عضو هیات موسس وشورای مرکزی انجمن مراکز روان شناسي مشاوره ایرانیان ازسال 1382به مدت 4سال
 • عضو هیات علمي وهیات رییسه همایش علمي وکاربردی مراکز مشاوره کشور.خرداد1386
 • عضو کمیته علمي تدوین کتابچه های مهارت های تحصیلي وزارت آموزش وپرورش در سال1387
 • عضو رسمي سازمان نظام روان شناسي ومشاوره کشوراز سال1387
 • عضورسمي انجمن مشاوره ایران1396
 • عضو کمیسیون بررسي آثار وتالیفات ومعلمان منطقه شش- سال1387
 • دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روان شناسي ومشاوره کشوراز سال 1389به شماره 2200
 • معلم ومشاور نمونه آموزش وپرورش منطقه شش تهران در سال 1392
 • دریافت مجوز مرکز از سازمان نظام روان شناسي ومشاوره کشوراز سال 1393به شماره م- 407
 • عضو کمیته تدوین آیین نامه تخلفات سازملان نظام روان شناسي ومشاوره از سال 1394
 • مشارکت در تدوین نظام جدید هدایت تحصیلي دانش آموزان در سال 1394

سوابق تدریس در کارگاه ها و دوره هاي آموزشي

با توجه به سابقه طولاني در کار مدرس خانواده آموزش وپرورش ازسال 72تاکنون بالغ بر800جلسه برای اولیاء ومعلمان برگزار گردیده که ذیلا به برخي ازاین دوره ها اشاره میگردد.

 • آموزش اصول حقوق بشردوستانه – معلمان منطقه 11 تهران 84
 • اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسي کارشناس مسئولان مناطق شهر تهران منطقه -6 اسفند 88
 • اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسي کارشناس مسئولان مناطق شهرستانهای تهران -مهر 88
 • مهارتهای زندگي ، فرهنگیان ناحیه کرج تابستان 89
 • مدیران کارامد، مدارس پیشرو، مدیران مدارس ابتدایي استانهای خوزستان ، بوشهر سالهای 1389-90
 • راهبردهای مطالعه و یادگیری معلمان مدارس راهنمایي مناطق. 6 ،4 ،2سال92
 • آموزش اصول روان شناختي و مهارتهای ارتباط رانندگان سرویس شهر تهران تابستان 92
 • آموزش زوجین جوان در قالب طرح مطلع مهر، امور بانوان استانداری تهران، شهرستان ورامین ،تابستان 93
 • شناسایي و هدایت استعدادهای برتر(شهاب) ، معلمان مناطق 3و 16 زمستان 94
 • اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسي مشاوران منطقه -6 اسفند93
 • کارگاه آموزش پیش از ازدواج مشاوران منطقه - 6اسفند 94
 • شناسایي و هدایت استعدادهای برتر، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم اردیبهشت 95

کارگاهها و دوره هاي آموزشي گذرانده شده

 • بالغ بر 1500 ساعت سابقه حضور در کارگاه ها ودوره های آموزشي در طول خدمت ،
 • تربیت مدرسان طرح کشوری شهاب (شناسایي وهدایت استعدادهای برتر) مهر 16 – 94ساعت
 • گارگاه آموزشي زوجین جوان "مطلع مهر" استانداری تهران آذر91
 • کارگاه آموزشي پیشگیری از سوء مصرف مواد ،دوره مقدماتي،میاني،تکمیلي،120ساعت.دانشگاه تهران 89
 • کارگاه آموزشي سوء مصرف مواد وازدواج ،دانشگاه تهران .خرداد83
 • کارگاه آموزشي ازدواج ،دانشگاه تهران.دیماه 83
 • کارگاه آموزشي توانمندسازی والدین اسفند 85
 • کارگاه آموزشي توانمندسازی والدین اسفند 85
 • کنگره بین المللي اخلاق حرفه ای پزشکان سال87
 • اخلاق حرفه ای مشاوران فروردین 8 – 87ساعت
 • رفتارهای بهنجار و نابهنجار نوجوانان مرداد 16 -94ساعت
 • مشاوران نظام جدید اردیبهشت 73 – 100 ساعت
 • تربیت مدرسان آموزش خانواده آبان 76 -122 ساعت
 • دوره آموزش تربیت مدرسان ارشدحقوق بشردوستانه، مجری صلیب سرخ جهاني مرداد84
 • کارگاه آموزشي سلامت جنسي - اسفند 85
 • کارگاه آموزشي سیمای مشاوره در آیینه مذهب - اسفند 85
 • کارگاه آموزشي فنون و مهارتهای مشاوره - اسفند 85
 • کارگاه آموزشي گروه درماني شناختي - اسفند 85
 • مباني تربیت اسلامي اسفند 85 – 20ساعت
 • شیوه های مشاهده رفتار دانش آموزان اردیبهشت 87 – 40 ساعت
 • کارگاه آموزشي انتخاب رشته دانشگاه سازمان سنجش - سال88
 • راهبردهای ارتقای بهداشت رواني و اجتماعي فروردین 89 -20 ساعت
 • حقوق اجتماعي معلمان اردیبهشت 89 -16 ساعت
 • کلیات روان شناسي رشد فروردین 90- 24ساعت
 • روان شناسي تفاوتهای فردی اسفند 92 -20 ساعت
 • شناسایي و استفاده از ظرفیتهای ذهني خرداد 93 – 24 ساعت
 • حقوق نوجوان و جوان بهمن 93 – 24 ساعت
 • اختلالات رفتاری جوانان و روشهای اصلاح شهریور 93 -24 ساعت
 • بهره وری در مدرسه اسفند 93 -24 ساعت
 • ارتباطات و روابط انساني اسفند 93 – 16ساعت
 • انگیزش در آموزش و پرورش اسفند 93 -24 ساعت
 • مشاوره فردی و تکنیکهای آن اسفند 93- 20 ساعت
 • آسیب شناسي و پیشگیری از مشکلات جنسي اسفند 94 -24 ساعت
امتیاز: 5 از 5. مجموع 1 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | آشنایی با مشاوران | 1639159688 | بازدید: 111 | 1684057643