کاهش پرخاشگری پنهان زوجین متقاضی طلاق 2

کاهش پرخاشگری پنهان زوجین متقاضی طلاق 2

مقايسه اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط و آموزش برنامه کوتاه مدت راه حل محور در کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان زوجین متقاضی طلاق.(بخش2)

این مطلب با کوشش سرکار خانم دکتر زهرا بهاری، مدیریت و مشاور خانواده مرکز مشاوره بهار اندیشه به ثبت رسیده است.

اخلاق در پژوهش

حق گمنامی اعضای شرکت کننده مطابق خواسته آن ها در پژوهش به طور کامل رعایت شده است. نیاز به ذکر است با توجه به اهمیت موضوع و اثر بخش بودن درمان گروه های آزمایشی، پس از نشست پیگیری، کار درمان از دید اخلاقی بر روی گروه گواه نیز انجام شد که برآمدهای درمانی آن ها نیز اثر بخش بود.

 

یافته ها

جدول 1. توزیع فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای جمعیت شناختی

گروه غنی سازی

گروه راه حل محور

گروه کنترل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

سن

25 تا 31 سال

4

57/28%

4

57/28%

6

85/42%

32 تا 36 سال

6

85/42%

5

71/35%

6

85/42%

37 سال به بالا

4

57/28%

5

71/35%

2

29/14%

کل

14

100%

14

100%

14

100%

تحصیلات

فوق دیپلم

4

57/28%

5

71/35%

6

85/42%

لیسانس

5

71/35%

6

85/42%

5

71/35%

فوق لیسانس

5

71/35%

3

42/21%

3

42/21%

کل

14

100%

14

100%

14

100%

 

 

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر پرخاشگری ارتباطی پنهان در سه مرحله اجرا

متغیرهای پژوهش

منابع تغییر

آماره F

معنی داری

ضریب تاثیر

توان آماری

کناره­گیری عاطفی

درون گروهی

زمان

645/71

001/0

749/0

999/0

زمان*گروه

000/31

001/0

564/0

999/0

زمان*جنسیت

097/0

790/0

004/0

061/0

زمان*گروه*جنسیت

613/0

460/0

025/0

121/0

خطا

-

-

-

-

بین گروهی

گروه

498/16

001/0

407/0

973/0

جنسیت

090/2

161/0

080/0

284/0

گروه*جنسیت

005/0

946/0

001/0

051/0

خطا

-

-

-

-

خراب کردن وجهه اجتماعی

درون گروهی

زمان

947/64

001/0

730/0

999/0

زمان*گروه

634/59

001/0

713/0

999/0

زمان*جنسیت

092/0

842/0

004/0

061/0

زمان*گروه*جنسیت

092/0

842/0

004/0

061/0

خطا

-

-

-

-

بین گروهی

گروه

687/51

001/0

683/0

999/0

جنسیت

071/0

792/0

003/0

058/0

گروه*جنسیت

284/0

599/0

012/0

080/0

خطا

-

-

-

-

 

نتایج جدول 4-18- نشان می‏دهد که اثر متغیر درون­ گروهی(عامل زمان) بر ابعاد پرخاشگری ارتباطی پنهان معنادار است(001/0P≤)؛ یعنی نمرات پرخاشگری ارتباطی پنهان بین گروه ها در پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد.

 

جدول 4-12- نتایج تحلیل واریانس اندازه­ گیری مکرر پرخاش گری ارتباطی پنهان در سه مرحله اجرا

متغیرهای پژوهش

منابع تغییر

آماره F

معنی داری

ضریب تاثیر

توان آماری

کناره گیری عاطفی

درون گروهی

زمان

964/179

001/0

882/0

999/0

زمان*گروه

481/126

001/0

841/0

999/0

زمان*جنسیت

071/0

914/0

003/0

060/0

زمان*گروه*جنسیت

499/0

590/0

020/0

123/0

خطا

-

-

-

-

بین گروهی

گروه

782/11

001/0

828/0

999/0

جنسیت

441/0

512/0

019/0

092/0

گروه*جنسیت

441/0

513/0

018/0

098/0

خطا

-

-

-

-

خراب کردن وجهه اجتماعی

درون گروهی

زمان

915/88

001/0

787/0

999/0

زمان*گروه

049/84

001/0

778/0

999/0

زمان*جنسیت

937/0

349/0

038/0

158/0

زمان*گروه*جنسیت

937/0

399/0

038/0

158/0

خطا

-

-

-

-

بین گروهی

گروه

450/50

001/0

678/0

999/0

جنسیت

555/0

463/0

023/0

110/0

گروه*جنسیت

022/0

883/0

001/0

052/0

خطا

-

-

-

-

نتایج جدول 4-12- نشان می‏دهد که اثر متغیر درون­ گروهی(عامل زمان) بر ابعاد پرخاشگریارتباطیپنهان معنادار است(001/0P≤)؛ یعنی نمرات پرخاشگری ارتباطی پنهان بین گروه­ها در پس­آزمون و پیگیری نسبت به پیش­آزمون تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول 4-26- مقایسه ی زوجی با آزمون تعقیبی بن فرونی به منظور تعیین تاثیر روش مو­ثرتر بر پرخاشگریارتباطی پنهان

متغیرها

گروه مبنا با گروه مقایسه

تفاوت میانگین

معناداری

کناره­گیری عاطفی

تفاوت غنی سازی با گروه درمان راه­حل محور

*452/2-

001/0

تفاوت گروه غنی سازی با گروه کنترل

*857/3-

001/0

تفاوت گروه درمان راه­حل محور با گروه کنترل

*405/1-

001/0

خراب کردن وجهه اجتماعی

تفاوت غنی سازی با گروه درمان راه­حل محور

833/0-

226/0

تفاوت گروه غنی سازی با گروه کنترل

*405/3-

001/0

تفاوت گروه درمان راه­حل محور با گروه کنترل

*571/2-

001/0

 

 

با توجه به جدول 4-26- نتایج نشان داد که تفاوت میانگین آموزش برنامه غنی سازی ارتباط با گروه کنترل بیشتر از تفاوت میانگین آموزش برنامه کوتاه مدت راه حل محور با گروه کنترل است که این نشان دهنده آن است که آموزش برنامه غنی سازی ارتباط اثربخشی بیشتری بر کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان دارد.

 

بحث:

فرآیندهای پژوهش نشان میدهند، مشاورهی گروهی مبتنی بر غنی سازی رابطه می تواند پرخاشگری ارتباطی پنهان زوجین متقاضی طلاق را کاهش دهد. این یافته همسو با یافته های پیشین است. (خزایی، 1395؛ لکی، 1397؛ نظری، 1383). در تبیین نتیجه به دست آمده می توان گفت که هدف کلی آموزش غنی سازی ارتباط ، فراهم آوردن بستری مناسب برای پرداختن به احساسات خشم آلود و  مدیریت رفتار خشم آلود، بوسیله آموزش مهارت مدیریت تعارض است که زمینه کاملی را برای آموزش اصول و تکنیک های موثر مدیریت تعارض به زوج ها فراهم می کند، تا آنها بتوانند به وسیله فراگیری چگونگی تنظیم عواطف و مدیریت موقعیت های تعارض آمیز به بهترین شکل و موثرترین صورت عمل کنند(گاودو و گورنی، 2018). به شیوه ای که امنیت عاطفی و فیزیکی و احترام متقابل حفظ شود. دراینجا نکته کلیدی این است که هدف آموزش مدیریت تعارض تجهیز زوج به مهارت خود  - تنظیمی احساسات و رفتار و مدیریت ماهرانه موقعیت های تعارض آمیز می باشد که  شامل فرایند سیستماتیک و قراردادی برای اجرا کردن وقفه ها با استفاده از مهارت های همدلی، بیانگری، بحث و گفتگو و حل مسئله برای مداخله درخشونت و پرخاشگری زوج می باشد(اسنیدر، 2012).

فرآیندهای پژوهش حاضر نشان میدهند که مشاورهی گروهی مبتنی بر درمان راه حل محور تاثیر قابل تاملی بر کاهش پرخاشگری زوجین متقاضی طلاق داشته است. این یافته همسو با یافتههای پیشین تلقی میشود.( شهبازی، 1398؛ اکبری راد، 1398؛ حیدرنیا، 1391). در تبیین اثربخشی درمان راه حل محور بر پرخاشگری ارتباطی پنهان می توان گفت که رویکرد راه حل محور، قدرت درونی افراد را مهم شمرده و فرض را بر این می گذارد که مراجعان دارای شایستگی، خلاقیت و حتی گاهی تسهیلات ماهرانه ای برای تغییر چشم اندازها هستند که گزینه های جدیدی را برای تجربه و تعامل به همراه می آورند. درمان راه حل محور به جای افزایش بینش زوجین به مکانیزم های روان شناختی ناسازگارانه، به منابع خود مراجعان احترام نهاده و آنها را به سوی ایجاد راه حل سوق می دهد( شوریچ، بیدل و وانری کگم، 2019). در درمان راه حل محور اعتقاد بر این است که یک روش خطی و یا مستقیم که مشکل را حل کند، موثر نیست. در این روش ، هدفهای درمان به صورت مثبت فرمول بندی می شوند مثلا به جای "حذف جر و بحث" به صورت توانایی حل مسئله از طریق بحث آزاد چارچوب بندی می شوند. به عبارت دیگر درمانگر معمولا درمان را با پرسش در مورد بهترین امیدهای مراجع از آمدن برای درمان شروع می کند(ساکا[1]، 2016).

فرآیندهای پژوهش حاضر نشان می­دهد، میان میزان تأثیر درمان غنی سازی ارتباط و درمان راه حل محور بر کاهش پرخاشگری زوجین متقاضی طلاق، تفاوت قابل­توجه­ای وجود دارد و نتایج حاکی از آن است که درمان غنی سازی ارتباط اثربخشی بیشتری بر کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان دارد. هر چند هیچ پژوهشی در زمینه­ی مقایسه­ی تأثیرگذاری این دو درمان انجام نشده است، اما پژوهش­های انجام شده در زمینه­ی مقایسه­ی این درمان­ها با سایر درمان­ها بر تأثیرگذاری آن­ها صحه گذاشته­اند. در همین زمینه، نتایج این یافته با یافته­های (رحیمی،1393؛ آئرسپرگ، ولاساک، پونوکنی، و بارت، 2019) همسو می­باشد.در تبیین این یافته میتوان اذعان داشت، در مدل غنی سازی ارتباط بر اهمیت تاثیرپذیری، تاکید زیادی می گردد و عدم تاثیرپذیری، نشانه آشکاری بر احتمال طلاق است . تاثیرپذیری شامل پاسخگو بودن به شکایت های همسر در رابطه و کار در جهت یافتن زمینه مشترک است . برای مثال زمانی که درمانگر آموزش مدیریت تعارض را با این عنوان شروع کرد، یک طرف کاری انجام داد سپس طرف دیگر چیزی گفت و ناگهان احساسات شعله ور شدند. اصل کلی این است که زمانی که یک تعارض ظاهر می شود و بار عاطفی آن زیاد می شود لازم است که شخص (یکی از زوجین)تشخیص دهد چه اتفاقی در حال رخ دادن است و از شخص دیگر درخواست کند که دست از جدال بردارد و به گفت و شنود بپردازند(مور[2]، 2016). این اقدام یکی از مهارت های کلیدی در کاهش پرخاشگری و تعارضات زوجین بود که در درمان راه حل محور مشاهده نشد.

مرکز مشاوره بهار اندیشه ارائه دهنده خدمات مشاوره ای شامل: مشاوره خانواده و طلاق ، مشاوره تحصیلی و مشاوره خیانت زناشویی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. برای اطلاعات بیشتر از صفحه اینستاگرام و کانال آپارات ما دیدن فرمایید.

نتیجه گیری:

به نظر می رسد که که درمان غنی سازی ارتباط با بهره گیری از فنونی همانند تنظیم عواطف و مدیریت موقعیت های تعارض آمیز و  درمان کوتاه مدت راه حل محور با بهره گیری از فنونی همانند تاکید بر نقاط قوت فردی، می تواند به عنوان یک درمان کارآمد در کاهش پرخاشگری زوجین مورد استفاده قرار گیرد


منابع

رحیمی، سوسن. (1393). آموزش گروهی مادران با رویکرد غنی سازی ارتباط بر رابطه والد فرزندی و عزت نفس دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه خوارزمی تهران .

حیدرنیا، احمد. (1391). اثربخشی برنامه ی پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج ها، رساله ی دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران.

اکبری راد، اکبر. ( 1398). اثربخشی رویکرد راه حل محور بر مسئولیت پذیری، سرزندگی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه مادر سرپرست. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

شهبازی، پریوش. (1398). مقایسه اثر بخشی رویکرد راه حل محور و مصاجبه انگیزشی برهیجانات موقعیتی ، تعارضات میان فردی و ابعاد سرشت / منش دانشجویان مشروطی . پایان نامه دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل .

خزایی ، سمانه. (1395). پیش بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان (کناره گیری عاطفی و خراب کردن وجه اجتماعی ) براساس سبک های دلبستگی در زنان متاهل شهر بیرجند : نقش میانجی احساس شرم و گناه . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه خوارزمی تهران .

لکی، یعقوب. (1397). بررسی تاثیر آموزش غنی سازی ازدواج (تایم ) بر کاهش تعارض و افزایش صمیمیت زناشویی زوج های در شرف ازدواج . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی .

حسینی، یبتا. ( 1390 ). مقایسه اثر بخشی درمان هیجان محور بر بهبود مولفه های صمیمیت و سازگاری زناشویی زوجین و ساختن مدل پیشنهادی . پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران .

نظری، علی محمد. (1383). بررسی و مقایسه ی تاثیر رویکرد غنی سازی ارتباط و رویکرد راه حل محور بر رضایت زناشویی زوج های هر دو شاغل. پایان نامه دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران.

 

          برزگر، اسماعیل.،  بوستانی پور، علیرضا.،  فتوح آبادی، خدیجه.،  زهره ای، اسماعیل. و ابراهیمی، شیوا.( 1398). اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش اضطراب اجتماعی کودکان و نوجوانان دارای لکنت زبان. 76 پژوهشهای بالینی روانشناسی و مشاوره، (2) 76-92.

       گاتمن، جان. (1398). علم عشق. ترجمه، پوریا، مهر. تهران: انتشارات دانژه ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ، 2019).

مک کی، م. (1396). مهارت های زندگی زناشویی، ترجمه  محمدخانی، شهرام؛ عابدی، قدرت. تهران : انتشارات ابن سینا (تاریخ انتشار به زبان اصلی ،1948).

       رحمتی، مریم.،احمدبرآبادی، حسین.، حیدرنیا، احمد(1399). تأثیر برنامه غنی سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح"وقت زندگی بهتر برای زن و شوهرها " بر سازگاری زناشویی زنان با ازدواج زودهنگام. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، (41) 235-258.

       کیان پور، عمر.، محسن زاده، فرشاد.، زهراکار، کیانوش.(1396). هم سنجی اثربخشی طرح واره درمانی و روایت درمانی هنگام به هم پیوستن هر یک از آنها با برنامه غنی سازی رابطه ی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، (24) 27-54.

 

Auersperg, F., Vlasak,t., Ponocny,I., & Barth, A.(2019). Long-term effects of parental divorce on mental health – A meta-analysis, 119, 107-115.

Hetherington, E. M., Cox, M., & Cox, R. (2017). The aftermath of divorce. Mother-child, father-child relations, 149-176.

Gavedo,c. ,& guerney B. G.,Jr.(2018). Relationship Enhancement Enrichment and Problem Prevention Therapy-derived, powerful, Versatile. In R.Berger & M.T. Hannah (EDS) .Preventive approaches in couples therapy (PP. 1-140).

Snyder,M.(2012).The loses and recovery of erotic intimacy in primary relationship:Narrative therapy and relationship enhancement therapy.The family Journal,&(1),37-46.

 

Scheurich, J., Beidel, D., & Vanryckeghem, M. (2019). Exposure therapy for social anxiety disorder in people who stutter: An exploratory multiple baseline design. Journal of Fluency Disorders, 59, 21-32.

Sucka,R,F. (2016).repairing a relationship imperiled by infidelity: combining individual work, relationship enhancement couple therapy and guided visualization to break through and emotional impasse. Sexual and relationship therapy, 27(4),335-343.

More,M.V(2016).couple Therapy when on spouse has cancer :Integration on EMDR and relationship enhancement therapies.Speciale Issue on EMDR therapy and psychoncology.,10(3),208-214.

Ginsbeg, B.G. (2018). Parent –adolescent relationship program (PARD): Relationship Enhancement Therapy with adolescents and their families (fathers and sons). Special Issue: Adolescent Treatment: New Frontiers and New Dimensions, 32(1),108-112.[1]. Sucka

[2].More  

امتیاز: 5 از 5. مجموع 1 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | مقالات | 1639159688 | بازدید: 82 | 1693212744